Privacyverklaring

Inleiding

De bescherming van uw privacy staat centraal bij Carrefour Belgium en wij streven ernaar te handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische en Europese wetten die van toepassing zijn op privacy, waaronder de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna ‘AVG’).

We nodigen u uit om deze privacyverklaring en de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de verschillende producten en diensten die Carrefour u aanbiedt, zorgvuldig door te nemen. Deze privacyverklaring is niet alleen van toepassing op al onze klanten en bezoekers van onze verschillende websites, maar ook op gebruikers van onze mobiele applicaties (hierna ‘Apps’). Op deze specifieke producten en diensten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing.

1. Enkele belangrijke concepten

Onder "persoonsgegevens" (hierna "gegevens") wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming.

Onder "verwerking" wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of een geheel van gegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens, zoals bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Carrefour Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Davincilaan, 3, 1930 Zaventem , en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0448.826.918, wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van uw gegevens (hierna "Carrefour" of "Carrefour Belgium" genoemd).

Carrefour Belgium heeft binnen zijn onderneming een functionaris voor gegevensbescherming. U kan deze afgevaardigde contacteren voor al uw vragen in verband met deze privacyverklaring via het volgende emailadres: [email protected]

Wij vragen u voor de uitoefening van uw rechten eerst gebruik te maken van de mogelijkheden die in de rubriek "Uw rechten" worden geboden.

3. Veiligheid en privacy

Carrefour Belgium verbindt zich ertoe alle technische en organisatorische maatregelen te treffen die nodig zijn om de door haar verzamelde informatie en gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onopzettelijke wijziging, beschadiging, toevallige of niet-toegelaten toegang en elke andere niet-toegelaten verwerking van gegevens.

Om die veiligheid te verzekeren, maakt Carrefour Belgium onder meer gebruik van: encryptie van de communicatie tussen de server en uw computer, firewalls, antivirus scans, toegangscontroles, logs en back-ups.

Het aantal werknemers dat toegang heeft tot uw gegevens is uiteraard beperkt en de toegang wordt alleen verleend voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun taken en in het kader van hun functie. In het geval dat Carrefour Belgium met onderaannemers werkt om de verschillende diensten en producten die het aanbiedt uit te voeren, zal het met deze onderaannemers de nodige overeenkomsten bekomen om de bescherming van uw gegevens te verzekeren.

Voorts zijn binnen Carrefour Belgium de nodige beleidsmaatregelen en procedures ingevoerd en is een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Zijn/haar contactgegevens zijn hierboven terug te vinden in “hoofdstuk 2 Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens”.

4. Verzameling van uw persoonlijke gegevens

Carrefour Belgium verzamelt uw gegevens op een aantal manieren, onder meer wanneer u:

Als een Carrefour klant

 • een Carrefour Connect account aanmaakt;
 • de Carrefour app gebruikt;
 • een online formulier invult;
 • aan een wedstrijd of actie die door Carrefour wordt georganiseerd, online of offline, deelneemt;
 • onze producten en diensten gebruikt, zowel online als offline;
 • een bestelling plaatst of een aankoop doet en wij sturen deze naar u op;
 • zich op een nieuwsbrief abonneert;
 • uw Carrefour Bonus Card gebruikt;
 • het My Invoice programma gebruikt;
 • aan opiniepeilingen en enquêtes deelneemt;
 • het Carrefour Mobile dienst gebruikt;
 • ...

Als een kandidaat werknemer

 • vrijwillig uw curriculum vitae indient;

Als kandidaat franchisenemer

 • om een franchise vraagt;

Carrefour Belgium kan uw gegevens ook rechtstreeks verkrijgen van derden, op voorwaarde dat u vooraf uw toestemming hebt gegeven aan deze derden. U kunt het volgende hoofdstuk raadplegen voor meer details over elke gegevensverwerking.

5. Gegevensverwerking

Carrefour Belgium verwerkt uw gegevens enkel voor de specifieke doeleinden die hieronder in de punten 5.2. t.e.m. 5.14. uitdrukkelijk worden beschreven. In geen geval zullen uw gegevens worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden.

 • Uw toestemming: bijvoorbeeld om nieuwsbrieven te versturen; ...
 • Een overeenkomst die u met Carrefour Belgium hebt gesloten (contract), bijvoorbeeld wanneer u de Algemene Voorwaarden (hierna ‘AV’) van een dienst aanvaardt,...
 • Een gerechtvaardigd belang van Carrefour Belgium , en dit na een grondig en weloverwogen onderzoek van de vraag of de fundamentele rechten en vrijheden met betrekking tot uw privacy niet zwaarder wegen dan het belang van Carrefour Belgium om uw gegevens te verwerken. Voorbeelden van zulke gerechtvaardigde belangen zijn bijvoorbeeld fraudebestrijding, het verbeteren van producten en diensten, het verbeteren van interne processen en procedures, matching met de databases van een van onze partners om een grotere hoeveelheid gegevens te verkrijgen, de uitoefening of verdediging van haar rechten …
 • Wettelijke verplichtingen van Carrefour Belgium: bv. bewaring van facturen, identificatieplicht voor de gebruiker van een voorafbetaalde telefoonkaart,...

Carrefour Belgium kan in het kader van deze verwerkingen contact met u opnemen, bijvoorbeeld om u te informeren over haarproducten en diensten, voor facturatie en voor administratieve doeleinden. Dit zijn de verschillende kanalen via welke Carrefour contact met u kan opnemen:

 • Per e-mail;
 • Per SMS;
 • Per post;
 • Via sociale netwerken.

Wenst u niet meer gecontacteerd te worden door Carrefour Belgium voor commerciële of publicitaire doeleinden in het kader van Direct Marketing? U kunt zich direct afmelden in de e-mail die u heeft ontvangen. U kunt ons ook informeren op de volgende manieren:

Carrefour België Davincilaan 3, 1930 Zaventem
Emailadres [email protected]
Klantformulier https://support.carrefour.eu/hc/nl

Carrefour Belgium zal uw gegevens in het algemeen verwerken voor de volgende doeleinden:

Met uw Carrefour Connect accountgegevens kunt u zich authenticeren op de Carrefour platformen, met name voor wedstrijden, en op de Carrefour applicatie. Dankzij deze authenticatie kunt u uw Carrefour producten en diensten in een beveiligde omgeving beheren.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, Carrefour-identificatiemiddelen, Carrefour Bonus Card-nummer (indien van toepassing);
 • Contactgegevens : geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer, postadres. Daarnaast uw bedrijfsgegevens als u zich registreert als zakelijke gebruiker;
 • Gegevens met betrekking tot de diensten waarop men zich heeft geabonneerd (indien van toepassing) : Carrefour Bonus Card nummer, totaal aantal bonuspunten, afleveradres van uw online aankopen;
 • Contractuele gegevens : uw aanvaarding van de algemene voorwaarden van Carrefour met betrekking tot de diensten waarop u zich abonneert, datum en tijdstip van aanvaarding.

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (wanneer u de Algemene Voorwaarden van Carrefour Connect aanvaardt)

Bewaartermijn van de gegevens : Maximaal 12 maanden na het einde van de dienstverlening, behalve in geval van wettelijke verplichtingen.
Nadat de dienst is stopgezet, verbindt Carrefour Belgium zich ertoe uw gegevens te wissen. Carrefour Belgium zal deze binnen maximaal 12 maanden verwijderen. De enige uitzondering is als Carrefour een wettelijke verplichting heeft om deze te bewaren, dan kan zij de gegevens niet binnen deze periode verwijderen. In dat geval zal Carrefour Belgium deze bewaren zolang zij daartoe verplicht zijn.

De prioriteit van Carrefour is om u de best mogelijke ervaring van onze producten en diensten te bieden. Daarom heeft Carrefour het Carrefour Bonus Card programma opgezet om u de beste voordelen en promoties te bieden die relevant en afgestemd zijn op uw interesses en voorkeuren. De informatie die u met Carrefour Belgium deelt in het kader van ons getrouwheidsprogramma helpt ons om u beter te leren kennen, zodat uw Carrefour-ervaring op u is afgestemd.

5.3.1. Inschrijving voor het Carrefour Bonus Card programma

Wanneer u zich inschrijft voor het Carrefour Bonus Card getrouwheidsprogramma, hetzij via de terminals in onze winkels, hetzij via de Carrefour applicatie of de Carrefour website, hetzij via de klantendienst.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Achternaam, voornaam, Carrefour Bonus Card nummer, geboortedatum, e-mailadres (beschouwd als uw login), persoonlijk identificatienummer (intern bij Carrefour), rekeningnummer en aanduiding van de hoofd- of de secundaire houder;
 • Contactgegevens : geslacht (titel), postadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land), vaste telefoon, mobiele telefoon;
 • Authenticatiegegevens : uw aanvaarding van de algemene voorwaarden van de Carrefour Bonus Card, tijdstip en datum van aanvaarding.

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (Algemene Voorwaarden (AV) Carrefour Bonus Card)
Deze verwerking gebeurt uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval gaat het om de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens : Deze gegevens worden bewaard tot 3 jaar na de laatste activiteit op de rekening, waarna ze definitief worden verwijderd binnen nog eens maximaal 12 maanden.

5.3.2. Inschrijving voor het Carrefour Bonus Card programma via de Carrefour Visa kredietkaart

Het is mogelijk om een bestaande Carrefour Bonus Card te koppelen aan de Carrefour Visa kredietkaart. Een abonnement op de Carrefour Visa kredietkaart impliceert in elk geval de gelijktijdige inschrijving op het Carrefour Bonus Card getrouwheidsprogramma. Daartoe zullen de gegevens die nodig zijn om een Carrefour Bonus Card rekening aan te maken, worden doorgegeven vanuit de Carrefour Visa rekening.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : achternaam, voornaam, Carrefour Bonus Card nummer gekoppeld aan de Carrefour Visa kaart,;
 • Contactgegevens : geslacht, postadres en geboortedatum
 • Authenticatiegegevens : uw aanvaarding van de algemene voorwaarden van de Carrefour Bonus Card gekoppeld aan de Carrefour Visa kaart, tijdstip en datum van aanvaarding en datum van de toestemming.

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (Algemene Voorwaarden (AV) Carrefour Bonus Card)
Deze verwerking gebeurt uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval gaat het om de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens : Deze gegevens worden bewaard tot 3 jaar na de laatste activiteit op de rekening, waarna ze definitief worden verwijderd binnen nog eens maximaal 12 maanden.

5.3.3. Uw Carrefour Bonus Card profiel beheren

Wanneer u uw gegevens wenst te beheren en aan te passen (online of via de klantendienst), kunnen aanvullende gegevens worden verwerkt (naast die vermeld in punt 5.3.1.):

Verwerkte gegevens :

 • Hobby's en interesses : communicatievoorkeuren en het al dan niet instemmen met het ontvangen van commerciële communicatie van Carrefour via een elektronisch kanaal;
 • Gezinssamenstelling : Indien er meerdere personen en/of Carrefour Bonus Card nummers op één rekening staan.
 • Contactgegevens : status van het postadres (zie punt "5.3.4. Kwaliteit van de gegevens”).

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (Algemene Voorwaarden (AV) Carrefour Bonus Card)
Deze verwerking gebeurt uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval gaat het om de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens : Deze gegevens worden bewaard tot 3 jaar na de laatste activiteit op de rekening, waarna ze definitief worden verwijderd binnen nog eens maximaal 12 maanden.

5.3.4. Kwaliteit van de gegevens

Met het oog op de kwaliteit van haar gegevens kan Carrefour de postadressen van haar Carrefour Bonus Card klanten bijwerken via data van een van haar partners, zoals beschreven in punt 7.4. Kwaliteit van de gegevens. Zij kan dit ook doen wanneer verstuurde post wordt teruggestuurd wegens verkeerd adres of wanneer onjuistheden met betrekking tot het adres gemeld worden.

Verwerkte gegevens :

 • Contactgegevens: postadres

Grondslag voor gegevensverwerking: gerechtvaardigd belang
Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Carrefour, waarbij Carrefour dit belang heeft afgewogen tegen de impact die dit gebruik zou kunnen hebben op uw fundamentele rechten en vrijheden. Het belang van uw fundamentele rechten en vrijheden prevaleert altijd.

Bewaartermijn gegevens: Deze gegevens worden bewaard tot 3 jaar na de laatste activiteit die op de Carrefour Bonus Card rekening is geregistreerd, waarna ze definitief worden verwijderd binnen een periode van nog eens maximaal 12 maanden.

5.3.5. Gebruik van uw Carrefour Bonus Card

Wanneer u uw Carrefour Bonus Card gebruikt, worden verschillende gegevens verwerkt, afhankelijk van de dienst waar u beroep op doet. Wanneer u uw Carrefour Bonus Card gebruikt tijdens uw aankopen, worden er directe en indirecte gegevens verwerkt (afhankelijk van het verkoopkanaal).

Wanneer u uw Carrefour Bonus Card gebruikt tijdens uw aankopen, worden er directe en indirecte gegevens verwerkt (afhankelijk van het verkoopkanaal).

Wanneer uw Carrefour Bonus kaart gekoppeld is aan uw Carrefour Visa kaart, worden gegevens uitgewisseld. Dit is nodig om u te laten genieten van de voordelen van beide programma's .

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour Bonus Card nummer, interne identificatiegegevens
 • Gebruiksgewoonten : uw aankopen (datum en tijdstip van aankoop, artikelen, hoeveelheden, bedragen, winkel), gespaarde of gebruikte bonuspunten, gebruikte promoties en kortingen, gebruikte betalingsmethode(n).

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (wanneer u de algemene voorwaarden van de Carrefour Bonus Card aanvaardt)
Deze verwerking gebeurt uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval gaat het om de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens : Binnen het Carrefour Bonus Card programma worden de details van de aankopen drie (3) jaar na de aankoop bijgehouden, waarna zij definitief worden gewist binnen een verdere maximumtermijn van twaalf (12) maanden.

5.3.6. Strijd tegen fraude of tegen gemiste betalingen

De gegevens die worden verzameld wanneer u de Carrefour Bonus Card gebruikt, worden ook verwerkt om mogelijke fraude op te sporen of om u te kunnen contacteren indien u de betaling van uw aankopen bent vergeten zodat dit alsnog kan gebeuren. Carrefour kan de hieronder vermelde gegevens doorgeven aan zijn franchisenemers als de vergeten betaling plaatsvond in een Carrefour Belgium franchisewinkel.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour Bonus Card nummer, interne identificatiegegevens
 • Verbruiksgewoonten : uw aankopen (datum en tijdstip van aankoop, artikelen, hoeveelheden, bedragen, winkel), gespaarde of gebruikte bonuspunten, gebruikte promoties en kortingen.

Grondslag van de gegevensverwerking : gerechtvaardigd
Een dergelijke verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Carrefour. Carrefour heeft dit belang afgewogen, na een grondig en weloverwogen onderzoek van de vraag of de fundamentele rechten en vrijheden die aan u als klant toebehoren niet zwaarder wegen dan het belang om met u in contact te treden.

Duur van de bewaring van gegevens: maximaal 5 jaar

5.3.7. Uw Carrefour Bonus Card opzeggen

De annulering van een Carrefour Bonus Card-rekening kan enkel worden aangevraagd door de hoofdkaarthouder, zoals aangegeven in de algemene voorwaarden. Aangezien de annulering van uw rekening belangrijke gevolgen heeft (bv. verlies van gespaarde Bonus Points en het overeenstemmende bedrag in euro), zal Carrefour een duidelijke identificatie van de aanvrager vragen aan de hand van de volgende gegevens:

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour Bonus Card nummer, e-mailadres (indien de aanvraag gebeurt via een geïdentificeerd Carrefour-kanaal) of een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart (indien de aanvraag gebeurt via een niet-geïdentificeerd kanaal). In het laatste geval moeten alleen de naam, voornaam en geboortedatum zichtbaar zijn. De overige gegevens op de kaart moeten door de aanvrager onleesbaar gemaakt worden.
 • Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (Algemene Voorwaarden (AV) Carrefour Bonus Card)

Deze verwerking gebeurt uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval gaat het om de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens : maximaal 1 jaar na de opzegging.

5.3.8. Uitvoering van campagnes

De uitvoering van campagnes, promoties of wedstrijden voor Carrefour Bonus Card houders gebeurt volgens een gepersonaliseerde aanpak, waar het Carrefour Bonus Card programma garant voor staat. Daartoe gebruiken wij de volgende gegevens om deze acties te personaliseren en om de winnaar(s) te selecteren in het kader van wedstrijden.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour Bonus Card nummer, interne identificatiecode.
 • Contactgegevens : e-mailadres, postadres, mobiel telefoonnummer, kennisgeving Carrefour App
 • Gezinssamenstelling : als er meerdere personen en/of Carrefour Bonus Card nummers zijn voor 1 rekening
 • Gedragsgegevens : openen van e-mails, actie in e-mails
 • Verbruiksgewoonten : uw aankopen (datum en tijdstip van aankoop, artikelen, hoeveelheden, bedragen, winkel van aankoop), gespaarde of gebruikte Bonuspunten, gebruikte promoties en kortingen.

In sommige situaties kan deze informatie worden aangevuld met gegevens, zoals interesses, sociodemografische gegevens, enz., die wij via derden verkrijgen (op voorwaarde dat u hen de toestemming hebt gegeven om deze gegevens met ons te mogen delen).

Binnen het Carrefour Bonus Card-programma gebruiken we ook algoritmes en typeprofielen u als klant beter te leren kennen, u te kunnen onderscheiden en u een ervaring aan te bieden die overeenstemt met het specifieke segment waartoe u behoort. Deze verwerking wordt met name gebruikt om selecties te maken volgens bepaalde campagnes of om specifieke Carrefour Bonus Card-clubs op te richten, zoals Club Privilège.

Grondslag van de gegevensverwerking: Contract

Bewaartermijn van de gegevens: De gegevens die verzameld worden in het kader van een campagne worden maximaal twee (2) jaar bijgehouden (naargelang het type campagne).

5.3.9. Uitvoering van wedstrijden en acties

De uitvoering van spelen, wedstrijden of campagnes voor Carrefour Bonus Card houders gebeurt volgens een gepersonaliseerde aanpak, waar het Carrefour Bonus Card programma garant voor staat. Daartoe gebruiken wij de volgende gegevens om deze acties te personaliseren en om de winnaar(s) te selecteren :

Verwerkte gegevens : Deelnemers moeten zich registreren of zich aanmelden via het Bonusland-platform, beschikbaar op het volgende adres: https://bonusland.win.carrefour.eu/fr. Afhankelijk van het spel, de wedstrijd of de actie is het soms ook mogelijk om deel te nemen via de terminals in de winkels of via de Carrefour App (zie punt 5.5 voor dit laatste). Afhankelijk van het gebruikte kanaal en de actie in kwestie kunnen verschillende gegevens worden verwerkt:

Alle verwerkte gegevens zijn de gegevens vermeld in punt 5.3.1 (voor registratie of verbinding met de Carrefour Bonus Card of Carrefour Connect account), evenals de specifieke gegevens die nodig zijn om deel te nemen aan het spel, de wedstrijd of de actie, d.w.z. :

 • Gedragsgegevens : statistieken met betrekking tot e-mails (openen van e-mails, actie in e-mails)
 • Consumptiegewoonten : datum en tijd van deelname, uw aankopen (datum en tijd van aankoop, artikelen, hoeveelheid, bedrag, winkel), gespaarde en/of gebruikte bonuspunten (evenals datum en tijd), voortgang, behaalde score, antwoorden op vragen, behaalde winsten
 • Financiële gegevens : bankgegevens (enkel in het geval van cashback-acties)
 • Overige gegevens : aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van het Bonusland-platform en van de actie / wedstrijd / spel.

Grondslag van de gegevensverwerking: Contract

Bewaartermijn van de gegevens: De gegevens worden over het algemeen twee (2) maanden na het einde van de spel, wedstrijd of actie verwijderd. Elk reglement specificeert echter telkens de specifieke bewaarperiode.

5.3.10. Uitvoering van gepersonaliseerde Carrefour Bonus Card-promoties (Direct Marketing)

De uitvoering van promoties of wedstrijden voor Carrefour Bonus Card houders gebeurt volgens een gepersonaliseerde aanpak, waar het Carrefour Bonus Card programma garant voor staat. Hiervoor gebruiken wij de volgende gegevens :

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour Bonus Card-nummer, interne identificatiegegevens, naam en voornaam.
 • Contactgegevens : e-mailadres of postadres
 • Gezinssamenstelling alleen indien er meerdere personen en/of Carrefour Bonus Card-nummers zijn voor één (1) account.
 • Consumptiegewoonten je aankopen (datum en uur van aankoop, artikelen, hoeveelheden, bedragen, winkel), gespaarde of gebruikte Bonus Points, promoties en kortingen die je hebt gebruikt op basis van je aankopen.

Grondslag van de gegevensverwerking:

 • Toestemming : voor de elektronische promoties
 • Gerechtvaardigd belang : voor promoties via de post. De verwerking voor promoties via de post is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Carrefour waarbij Carrefour dit belang heeft afgewogen tegen de impact die dit gebruik kan hebben op uw fundamentele rechten en vrijheden. Het belang van uw fundamentele rechten en vrijheden primeert altijd. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, kunt u uiteraard bezwaar maken door de methode te volgen die wordt beschreven in Hoofdstuk 8: Uw rechten van deze Privacyverklaring.

Bewaartermijn van de gegevens : Gegevens met betrekking tot gepersonaliseerde Carrefour Bonus Card-promoties:

 • per post: zolang u gebruik maakt van het Carrefour Bonus Card programma zal er post naar u verstuurd worden, tenzij u hiertegen bezwaar maakt (zie punt 8.7. om uw rechten te kunnen uitoefenen).
 • via elektronische weg: zolang u uw toestemming niet intrekt (zoals vermeld in de ontvangen nieuwsbrief)

5.3.11. Partners Bonus Card

In het kader van het Carrefour Bonus Card programma geniet de kaarthouder van talrijke voordelen bij de partners van het Carrefour Bonus Card programma. Alle huidige partners kunnen worden geraadpleegd op: https://bonuscard.be.carrefour.eu/nl/partners . De uitgewisselde gegevens die noodzakelijk zijn voor de toekenning van voordelen (toegekende kortingen of bonuspunten) worden steeds vermeld in de algemene voorwaarden van de respectieve diensten.

Verwerkte gegevens : Gelieve de algemene voorwaarden van het betrokken partnerschap te raadplegen.

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (Algemene Voorwaarden (AV) Carrefour Bonus Card en de specifieke voorwaarden van de betrokken partner)

Deze verwerking gebeurt uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval gaat het om de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens :

 • Hiervoor wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van de betrokken partner.
 • Binnen het Carrefour Bonus Card programma worden de details van de aankopen drie (3) jaar na de aankoop bijgehouden, waarna zij definitief worden gewist binnen een verdere maximumtermijn van twaalf (12) maanden. De gespaarde en gebruikte bonuspunten worden voor een periode van zeven (7) jaar bijgehouden aangezien deze een transactie met een monetaire waarde vertegenwoordigen.

5.3.12. Uitvoering van Carrefour-tevredenheidscampagnes

Om de graad van tevredenheid van de deelnemers aan het Carrefour getrouwheidsprogramma te meten (naar aanleiding van het gebruik van hun Carrefour Bonus Card en/of de door het programma aangeboden diensten), organiseren wij regelmatig verschillende enquêtes.

Tevredenheidscampagnes worden niet als direct-marketingactiviteiten beschouwd. Indien u het niet eens bent met deze verwerking, kunt u uiteraard bezwaar maken volgens de beschreven methode in hoofdstuk “7: Uw rechten” in deze privacyverklaring.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Achternaam, voornaam, Carrefour Bonus Card nummer.
 • Contactgegevens : geslacht, postadres en/of e-mailadres, telefoon.
 • Consumptiegewoonten : uw aankoopcontext (datum en tijd, winkel).
 • Andere gegeveens : uw antwoorden op de enquêtevragen.

Grondslag voor gegevensverwerking : gerechtvaardigd belang
Een dergelijke verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Carrefour. Carrefour heeft dit belang afgewogen, na een grondig en weloverwogen onderzoek van de vraag of de fundamentele rechten en vrijheden die aan u als klant toebehoren niet zwaarder wegen dan het belang om met u in contact te treden.

Indien u het niet eens bent met deze verwerking, kunt u uiteraard bezwaar maken volgens de beschreven methode in hoofdstuk “8: Uw rechten” in deze privacyverklaring.

Bewaartermijn van de gegevens : De gegevens over uw deelname aan een tevredenheidscampagne worden 2 jaar bewaard.

5.3.13. Deelname aan tevredenheidsonderzoeken in de winkel

Wanneer u een winkel bezoekt en uw Carrefour Bonus Card gebruikt, kan Carrefour u uitnodigen om uw tevredenheid en ervaring te delen onder de vorm van een score en/of opmerkingen van uw kant. Deze feedback wordt vervolgens door Carrefour geanalyseerd en Carrefour kan opnieuw contact met u opnemen om beter te begrijpen hoe we onze diensten kunnen verbeteren.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour-identificatiemiddelen, Carrefour Bonus Card-nummer
 • Contactgegevens : naam, voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer
 • Gedragsgegevens : uw beoordeling, uw commentaar

Grondslag van de gegevensverwerking : gerechtvaardigd belang
Een dergelijke verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Carrefour. Carrefour heeft dit belang afgewogen, na een grondig en weloverwogen onderzoek van de vraag of de fundamentele rechten en vrijheden die aan u als klant toebehoren niet zwaarder wegen dan het belang om met u in contact te treden.

Indien u het niet eens bent met deze verwerking, kunt u uiteraard bezwaar maken volgens de beschreven methode in “hoofdstuk 8: Uw rechten” in deze privacyverklaring.

Bewaartermijn van de gegevens : Gegevens met betrekking tot deze enquêtes worden maximaal 12 maanden bewaard.

5.3.14. Beheer van Carrefour Bonus Card-klanten door Carrefour

Om al onze cliënten de beste service te kunnen bieden, en in het kader van onze "KYC"-doelstelling: Know Your Customers (Ken Uw Klanten), is het voor ons van belang u beter te leren kennen, niet alleen als individu, maar ook als deel van een of meerdere segmenten (homogene groep van klanten) van ons klantenbestand om zo een duidelijk beeld te krijgen van een deel of het geheel ervan.

De KYC-doelstelling geeft ook een overzicht van de totale aankopen van onze klanten en stelt ons tevens in staat onze inkoop- en verkoopstrategieën aan te passen aan het te leveren assortiment.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour Bonus Card nummer, intern rekeningnummer,
 • Verbruiksgewoonten : uw aankopen (datum en tijdstip van aankoop, artikelen, aantallen, bedragen, winkel), gespaarde of gebruikte Bonus Card-punten, gebruikte promoties en kortingen,
 • Gezinssamenstelling, Gedragsgegevens, Hobby's en interesses Socio-demografie, profielen en segmenten.

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (Algemene Voorwaarden (AV) Carrefour Bonus Card)
Deze verwerking gebeurt op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval, de uitvoering van de overeenkomst met Carrefour)

Bewaartermijn van de gegevens : Binnen het Carrefour Bonus Card programma worden de details van de aankopen 3 jaar na de aankoop bijgehouden, waarna zij definitief worden gewist binnen een verdere maximumtermijn van 12 maanden. In het kader van het Carrefour Bonus Card-programma worden aankoopgegevens gedurende drie (3) jaar bewaard.

5.3.15. Gebruik van de gegevens van de Carrefour Bonus Card in het kader van een partnerschap met derden (Unlimitail)

Om haar klanten en de houders van de Carrefour Bonus Card meer voordelen en promoties aan te bieden, gaat Carrefour partnerschappen aan met leveranciers van producten en diensten. Om dit doel te bereiken zal Carrefour de volgende gegevens met betrekking tot de Carrefour Bonus Card gebruiken, waardoor leveranciers op een gecontroleerde manier een overzicht krijgen van de gegevens van onze klanten, en deze gegevens ook kunnen gebruiken in het kader van hun campagnes (op voorwaarde dat de klant hiervoor haar toestemming heeft gegeven).

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour Bonus Card nummer, intern persoonsnummer en rekeningnummer, geslacht, geboortedatum, e-mail, segmenten, pseudoniemen
 • Contactgegevens : postadres, mobiel telefoonnummer, elektronische communicatiemogelijkheid, bezwaarindicatoren
 • Verbruiksgewoonten : Klantenprofiel, Segment, Frequentie, enz,

Grondslag van de gegevensverwerking : Toestemming
Deze verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd op basis van uw toestemming voor het delen van uw gegevens. Meer informatie over de betrokken partners vindt u in punt 7: Carrefour-partners.

Bewaartermijn van de gegevens : Deze gegevens worden binnen 7 dagen gepseudonimiseerd en vervolgens gedurende 24 maanden beschikbaar gesteld op het Carrefour Links-platform.

5.3.16. Antwoorden op vragen van autoriteiten

In uitzonderlijke gevallen waarin Carrefour een verzoek ontvangt van de overheid en/of de politie, waarbij de wet een verplichting tot informatieverstrekking oplegt, kan Carrefour deze autoriteiten de volgende informatie verstrekken indien het verzoek specifiek betrekking heeft op het gebruik van de Carrefour Bonus Card:

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, Carrefour Bonus Card nummer
 • Contactgegevens : postadres
 • Consumptiegewoonten : uw aankopen (artikelen, aantallen, hoeveelheden, winkelaankopen).

Grondslag van de gegevensverwerking : wettelijke verplichting
Deze verwerkingen zijn gebaseerd op een wettelijke verplichting en alleen wanneer het verzoek wordt gedaan in het kader van een specifiek onderzoek (op basis van een verslag, een milieuonderzoek, een belastingcontrole, enz.)

Bewaartermijn van de gegevens : Wij houden uw gegevens bij zolang wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Na het verstrijken van enige wettelijke termijn, wissen wij uw gegevens.

5.3.17 Via Selfscan

Carrefour biedt zijn klanten met een Carrefour Bonus Card de mogelijkheid gebruik te maken van de Selfscan-dienst. Daartoe zijn in veel Carrefour-winkels handscanners beschikbaar. Deze moeten gebruikt worden in combinatie met de Carrefour Bonus Card. Met deze dienst kunt u uw aankopen zelf scannen terwijl u in de winkel bent en vervolgens betalen aan de gewone kassa of aan de Self Checkout.

Dezelfde functionaliteit wordt aangeboden via de Smartscan-dienst, die beschikbaar is in de Carrefour Mobile-applicatie.

5.3.17.1. De zelfscan gebruiken

Wanneer u de Selfscan gebruikt bij het winkelen, worden de volgende gegevens verwerkt:

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : voornaam, Carrefour Bonus Card nummer.
 • Contactgegevens : taal gekoppeld aan uw Carrefour Bonus Card.
 • Verbruiksgewoonten : gescande artikelen, hoeveelheden, toepasselijke promoties, aankoopbedragen en gespaarde bonuspunten.
 • Gedragsgegevens : begin en einde van uw winkelcyclus, wijzigingen in uw winkelmandje (toevoegen, verwijderen), enz.
 • Apparaatgegevens : identificatie van de gebruikte scanner
 • Locatiegegevens : technische gegevens

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (Algemene Voorwaarden (AV) Carrefour Bonus Card )
Deze verwerking gebeurt uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval gaat het om de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens : Deze gegevens worden bewaard met het oog op het gebruik van uw Carrefour Bonus Card.

5.3.17.2. Regeling van de selfscan

Wanneer u de Selfscan overhandigt en een betaling verricht, kan de Selfscan-applicatie een controle uitvoeren op gebruiksfouten en mogelijke fraude. Deze controle is gebaseerd op een aantal statistische algoritmen, uw Selfscan-gebruiksgeschiedenis en wordt aangevuld met willekeurige controles. Het systeem kan een willekeurige of volledige controle door een Carrefour-medewerker in gang zetten.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour Bonus Card nummer.
 • Verbruiksgewoonten : gescande artikelen, hoeveelheden, toepasselijke promoties, aankoopbedragen.
 • Gedragsgegevens : begin en einde van uw winkeltraject, wijzigingen in uw winkelwagentje (toevoegen, verwijderen), historische gegevens over eerder gebruik en de resultaten van eventuele controles.

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (Algemene Voorwaarden (AV) Carrefour Bonus Card )
Deze verwerking gebeurt uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval gaat het om de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens : Deze gegevens worden bewaard met het oog op het gebruik van uw Carrefour Bonus Card.

Om u de beste online-ervaring te bieden, verzamelt Carrefour uw persoonlijke gegevens wanneer u zich online registreert, om uw favoriete producten weer te geven, om u de beste promoties te tonen, om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken online te bestellen en om de levering van uw bestelling thuis of in de winkel mogelijk te maken.

5.4.1. Inschrijving voor de dienst

Wanneer u zich registreert voor online winkelen, worden de volgende gegevens verzameld via uw Carrefour Connect-account:

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, Carrefour-identificatiemiddelen, Carrefour Bonus Card-nummer (indien van toepassing)
 • Contactgegevens : geslacht, taal, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, interesses
 • Contractuele gegevens : Aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de algemene voorwaarden voor onlineverkoop, Datum en tijdstip van aanvaarding.

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) en de specifieke algemene voorwaarden voor onlineverkoop).
Deze verwerking gebeurt uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval gaat het om de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens : Deze gegevens worden bewaard tot 18 maanden na de laatste activiteit.

5.4.2. Ervaring op onze online site

Carrefour past de inhoud van zijn site aan uw voorkeuren aan. Deze kunnen betrekking hebben op uw online aankopen, uw gedrag op de site, de producten die u vaak raadpleegt of, indien u uw Carrefour Bonus Card nummer heeft bevestigd, uw aankopen in de winkel. De toegang tot deze gegevens stelt ons in staat uw navigatie op de site te vereenvoudigen, u relevante producten en diensten te tonen en u promoties voor te stellen waarvoor u in aanmerking komt.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour-identificatiemiddelen, Carrefour Bonus Card-nummer (indien van toepassing)
 • Toestemmingsgegevens : Lijst van toestemmingen met betrekking tot het gebruik van cookies die op de website van Carrefour worden gebruikt
 • Consumentengegevens : Lijst van gekochte producten, aankoopprijs, toegepaste promoties, data en tijdstippen van aankoop, plaats van aankoop (indien van toepassing), datum en plaats van gewenste levering
 • Gedragsgegevens : bezochte pagina's, duur van het bezoek, aangeklikte items, type gebruikte browser

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) en specifieke voorwaarden voor onlineverkoop).
Deze verwerking gebeurt uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval gaat het om de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens : Deze gegevens worden bewaard tot 18 maanden na de laatste activiteit.

5.4.3. Online aankoop

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelt Carrefour een aantal gegevens die nodig zijn voor de goede verwerking van de bestelling. Deze informatie is van essentieel belang om de bestelling te valideren en de bestelde producten te leveren/voor te bereiden.

Om de online betaling uit te voeren, deelt Carrefour de nodige betalingsgegevens met zijn betalingspartner. De betalingsautorisatie en transactiebevestiging worden door de partner teruggestuurd naar Carrefour.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour-identificatiemiddelen, Carrefour Bonus Card-nummer (indien van toepassing)
 • Toestemmingsgegevens : Lijst van toestemmingen met betrekking tot het gebruik van cookies die op de website van Carrefour worden gebruikt
 • Consumentengegevens : lijst van gekochte producten, aankoopprijzen, toegepaste promoties, data en tijdstippen van aankoop,
 • Leveringsgegevens : aard van de levering, plaats van levering, leveringsadres, datum en tijdstip van afhaling (indien van toepassing)
 • Gedragsgegevens : bezochte pagina's, duur van het bezoek, aangeklikte items, type gebruikte browser
 • Contactgegevens : aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden en de algemene voorwaarden voor onlineverkoop, aanvaarding van de bestelling, datum en tijdstip van aanvaarding,

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) en specifieke voorwaarden voor onlineverkoop).
Deze verwerking gebeurt uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval gaat het om de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens : Deze gegevens worden bewaard tot 18 maanden na de laatste activiteit.

5.4.4. Voorbereiding en levering van de bestelling

Om de voorbereiding van uw bestelling mogelijk te maken, deelt Carrefour de inhoud van uw bestelling met de pickers en de medewerkers die uw bestelling moeten leveren. Het is de bedoeling dat zij alle artikelen van uw bestelling kunnen verzamelen en aan u kunnen overhandigen volgens uw leveringsvoorkeuren (datum en uur van levering, levering in de winkel, levering aan huis).

In geval van levering aan huis worden de bestelgegevens doorgegeven aan onze leveringspartner. Zij zullen de gegevens alleen verwerken met het oog op de levering van uw bestelling.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour-identificatiemiddele
 • Consumentengegevens : lijst van gekochte producten, lijst van beschikbare producten, aankoopprijs, toegepaste promoties, in rekening gebracht bedrag, soort betaling
 • Leveringsgegevens : aard van de levering, plaats van levering, leveringsadres (indien van toepassing), datum en tijdstip van afhaling

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) en de specifieke algemene voorwaarden voor onlineverkoop.
Deze verwerking gebeurt uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval gaat het om de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens : Deze gegevens worden bewaard tot 18 maanden na de laatste activiteit.

5.4.5. Deelname aan tevredenheidsonderzoeken

Tijdens het bestelproces kan Carrefour u uitnodigen om uw tevredenheid en ervaring te delen in de vorm van een score en/of opmerkingen van uw kant. Deze feedback zal vervolgens door Carrefour worden geanalyseerd, en het is mogelijk dat er contact met u wordt opgenomen voor een diepgaand gesprek.

Daarvoor gebruikt Carrefour het platform van de onderaannemer Critizr, die het gesprek met de klant organiseert.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, Carrefour-identificatiemiddelen
 • Contactgegevens : e-mailadres en/of telefoonnummer
 • Gedragsgegevens : uw beoordeling, uw commentaar

Grondslag van de gegevensverwerking : gerechtvaardigd belang
Een dergelijke verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Carrefour. Carrefour heeft dit belang afgewogen, na een grondig en weloverwogen onderzoek van de vraag of de fundamentele rechten en vrijheden die aan u als klant toebehoren niet zwaarder wegen dan het belang om met u in contact te treden.
Indien u het niet eens bent met deze verwerking, kunt u uiteraard bezwaar maken volgens de beschreven methode in hoofdstuk “7: Uw rechten” in deze privacyverklaring.

Bewaartermijn van de gegevens : Gegevens met betrekking tot deze enquêtes worden maximaal 12 maanden bewaard.

Carrefour biedt u ook een App aan. Met deze app kunt u uw boodschappen online bestellen (aan huis of in de winkel geleverd), tijdbesparend boodschappen doen in de winkel met Smart Scan, Carrefour folders raadplegen en toegang hebben tot uw kortingsbonnen en Carrefour Bonus Card coupons. Het geeft u ook toegang tot gepersonaliseerde wedstrijden.

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract

Wanneer u de applicatie voor de eerste keer opent, sluit u een overeenkomst met Carrefour die de basis vormt voor de verwerking van uw gegevens in de hieronder beschreven situaties. Deze overeenkomst is gebaseerd op de aanvaarding van de AV Carrefour Connect, Bonus Card en Carrefour Online Shopping.

Bewaartermijn van de gegevens : Hangt af van het betrokken contract

5.5.1. Toegang tot de toepassing

Door in te loggen op de App met uw Carrefour Connect account kunt u gebruik maken van de gepersonaliseerde diensten van Carrefour. Om dit te doen, zal de App de volgende gegevens verwerken:

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour-identificatiemiddelen
 • Contactgegevens : e-mail adres

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (Algemene Voorwaarden Carrefour Connect)
Deze verwerking gebeurt uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval gaat het om de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens : Hangt af van het betrokken contract

5.5.2. Mijn Account

Zodra u bent ingelogd, kunt u de informatie die u aan Carrefour hebt verstrekt in het kader van uw Carrefour Connect-account beheren en wijzigen.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, geboortedatum
 • Contactgegevens : geslacht, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, voorkeur voor communicatie, taal van de aanvraag.

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (Algemene Voorwaarden Carrefour Connect)
Deze verwerking gebeurt uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval gaat het om de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens : Hangt af van het betrokken contract

5.5.3. Online Shopping

Om u in staat te stellen online te winkelen via de App, zal de App de volgende informatie verwerken.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour-identificatiemiddelen, Carrefour Bonus Card-nummer (indien van toepassing)
 • Consumentengegevens : lijst van voorkeursproducten, lijst van geselecteerde producten, aankoopprijs, toegepaste promoties, geactiveerde promoties, gewenste leveringsdatum en -plaats.
 • Consumptiegeschiedenis : Lijst van gekochte producten, aankoopprijs, toegepaste promoties, data en tijdstippen van aankoop, plaats van aankoop (indien van toepassing), datum en plaats van levering.

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (Carrefour Connect, Carrefour Online Shopping, Carrefour Bonus Card - indien van toepassing)
Deze verwerking gebeurt uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval gaat het om de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens : Hangt af van het betrokken contract

5.5.4. Winkelen in de winkel (Smart Scan)

Om u in staat te stellen in de winkel te winkelen via Smart Scan, zal de App de volgende informatie verwerken:

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour-identificatiemiddelen, Carrefour Bonus Card-nummer
 • Consumentengegevens : lijst van voorkeursproducten, lijst van geselecteerde producten, aankoopprijs, toegepaste promoties, geactiveerde promoties, geselecteerde winkel.

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (Carrefour Bonus Card, Carrefour Connect)
Deze verwerking gebeurt uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval gaat het om de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens : Hangt af van het betrokken contract

5.5.5. Mijn Bonus Coupons

Indien uw Carrefour Bonus Card gelinkt is aan uw Carrefour Connect account, of indien u een Carrefour Bonus Card gelinkt heeft aan uw App, zal u het aantal bonuspunten waarover u beschikt kunnen bekijken, Bonus Vouchers aanmaken en uw gepersonaliseerde promoties activeren. Om dit te doen, zal de App de volgende informatie verwerken:

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour-identificatiemiddelen, Carrefour Bonus Card-nummer
 • Bonuskaartgegevens : bonuspuntensaldo, details over het verzamelen van Bonuspunten, lijst van coupons, lijst van actieve bonusvouchers.

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (Carrefour Connect, Carrefour Bonus Card)
Deze verwerking gebeurt uitsluitend op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval gaat het om de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens : Hangt af van het betrokken contract

U kunt zich aanmelden om e-mails te ontvangen over e-folders, producten en diensten van Carrefour en haar partners. Daartoe zal Carrefour de nodige gegevens gebruiken om deze mails te versturen en te verbeteren zolang u ingeschreven blijft. Het is mogelijk om uitschrijving te vragen via de link die in elke e-mail wordt vermeld. In dat geval zal Carrefour stoppen met u deze e-mails te sturen. Uw gegevens worden bewaard tot maximaal achttien (18) maanden nadat u zich heeft uitgeschreven.

5.6.1. Registratie

Om u in te schrijven voor e-folders e-mail, verwerkt Carrefour de hieronder vermelde gegevens.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : Carrefour-identificatiemiddelen, telefoonnummer of sociale netwerk-ID, de naam, voornaam of pseudoniem
 • Contactgegevens : e-mailadres, taal
 • Gedragsgegevens : Registratiebevestiging
 • Afbeelding : profielfoto op Messenger

Grondslag voor gegevensverwerking : Toestemming

Bewaartermijn van de gegevens : Deze gegevens worden bewaard tot maximaal achttien (18) maanden na de afmelding of het ontbreken van de bevestiging van het e-mailadres.

5.6.2. Verzending

In het kader van de dienst e-Folder zal Carrefour uw e-mailadres gebruiken om u e-mails te sturen. Om onze dienstverlening te verbeteren, zullen wij gedragsgegevens verzamelen.

Verwerkte gegevens :

 • Contactgegevens : E-mailadres.
 • Gedragsgegevens : openen van de mail, acties in de mail.

Grondslag voor gegevensverwerking : Toestemming
Wanneer u uw e-mailadres bevestigt, stemt u toe om deze e-mails te ontvangen.

Bewaartermijn van de gegevens : Deze gegevens worden bewaard tot maximaal achttien (18) maanden na uitschrijving.

My Invoice laat u toe op een makkelijke wijze facturen aan te vragen voor inkopen die u gedaan hebt tot 15 dagen na de maand waarin het kasticket is afgegeven. Het volstaat een account te creëren en dan eenvoudigweg het kassaticketnummer in te geven. De applicatie houdt alle door u reeds opgemaakte facturen in een handige overzichtslijst tot 7 jaar voor u bij.

5.7.1. My Invoice abonnement

U kunt een My Invoice-kit afhalen aan het onthaal van een deelnemende winkel (zie https://myinvoice.be.carrefour.eu/fr/participating-stores voor een lijst). U kunt ook online een My Invoice-kaart aanvragen. U zult dan de keuze hebben tussen een kaart in elektronische of fysieke vorm. Indien u opteert voor de levering van een fysieke kaart, krijgt u een nummer dat u onmiddellijk in de winkel kunt gebruiken, en dit tot u uw fysieke kaart ontvangt. U ontvangt het na +/- 1 week.

U kunt zich inschrijven als klant voor professionele doeleinden (met een ondernemingsnummer en/of BTW-nummer), als organisatie (vereniging zonder BTW-nummer) of voor privé-doeleinden (zonder ondernemingsnummer en zonder BTW-nummer). Opgelet: als u als particulier een Carrefour Connect account hebt aangemaakt, kunt u er geen My Invoice-account aan koppelen voor zakelijke doeleinden en vice versa. Indien u voor professionele doeleinden bent geregistreerd, kunt u via dezelfde rekening geen facturen voor privé-doeleinden aanvragen en vice versa. U kunt zich echter een tweede keer inschrijven voor een ander doel. Hiervoor is een ander e-mailadres nodig. Reeds opgestelde facturen en creditnota's kunnen niet worden gewijzigd.

De volgende informatie wordt verzameld tijdens de registratie:

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : achternaam, voornaam, e-mail adres (als login), Carrefour Bonus Card nummer, My Invoice kaartnummer
 • Contactgegevens : geslacht (titel), postadres, e-mailadres, factuuradres
 • Authenticatiegegevens : aanvaarding van de algemene voorwaarden van de My Invoice AV, tijdstip en datum van aanvaarding.
 • Données financières : btw-nummer, bedrijfsnaam (in het geval van een bedrijfsrekening)

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract ("My Invoice" Algemene Voorwaarden)
Deze verwerking gebeurt op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval, de uitvoering van de overeenkomst met Carrefour).

Bewaartermijn van de gegevens : Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van uw My Invoice-account. Na beëindiging van uw My Invoice-account worden uw persoonlijke gegevens maximaal 12 maanden bewaard voordat ze definitief worden verwijderd. In aanvulling op deze bepalingen wordt erop gewezen dat Carrefour facturen gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaart.

5.7.2. Uw My Invoice-profiel beheren

Wanneer u besluit uw gegevens online te beheren, kunnen aanvullende gegevens worden verzameld of verwerkt:

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : My Invoicekaartnummer, geboortedatum, e-mailadres (als login), intern personeelsnummer en rekeningnummer.
 • Contactgegevens : geslacht (titel), achternaam, voornaam, postadres, factuuradres, e-mailadres
 • Hobby's en interesses : communicatievoorkeuren en het al dan niet ontvangen van commerciële mededelingen van Carrefour via een elektronisch kanaal en een overzicht van de aanvaarde voorwaarden van Carrefour-diensten.

In het kader van het beheer van uw profiel kunnen onze diensten ook aanvullende informatie verstrekken over de betrouwbaarheid van uw adres (kwaliteit van de gegevens), bijvoorbeeld op basis van teruggezonden post, onjuistheden die door andere klanten zijn gemeld of via door derden verkregen lijsten van verhuizingen:

 • Contactgegevens : status van het postadres.

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract ("My Invoice" Algemene Voorwaarden)
Deze verwerking gebeurt op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval, de uitvoering van de overeenkomst met Carrefour).

Bewaartermijn van de gegevens : Deze gegevens worden bewaard voor de duur van uw My Invoice-account. Na beëindiging van uw My Invoice-account worden uw persoonlijke gegevens maximaal 12 maanden bewaard voordat ze definitief worden verwijderd. In aanvulling op deze bepalingen wordt erop gewezen dat Carrefour facturen gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaart.

5.7.3. Gebruik van uw My Invoice kaart

Wanneer u uw My Invoice-kaart gebruikt, worden verschillende gegevens verzameld en gebruikt, afhankelijk van de dienst die u gebruikt. Wanneer u uw My Invoice-kaart gebruikt om aankopen te doen, worden de volgende directe en indirecte gegevens verzameld of gebruikt (afhankelijk van het gebruikte verkoopkanaal):

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : My Invoice kaartnummer, e-mail adres (als login),
 • Verbruiksgewoonten : uw aankopen (tijdstip, artikelen, hoeveelheden, bedragen, aankoopwinkel)

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract ("My Invoice" Algemene Voorwaarden)
Deze verwerking gebeurt op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval, de uitvoering van de overeenkomst met Carrefour).

Bewaartermijn van de gegevens : Deze gegevens worden bewaard voor de duur van uw My Invoice-account. Na beëindiging van uw My Invoice-account worden uw persoonlijke gegevens maximaal 12 maanden bewaard voordat ze definitief worden verwijderd. In aanvulling op deze bepalingen wordt erop gewezen dat Carrefour facturen gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaart.

5.7.4. Uw My Invoice-kaart annuleren

Wanneer u beslist om uw My Invoice-kaartrekening op te zeggen, vraagt Carrefour om een duidelijke identificatie van de aanvrager:

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : My Invoicekaartnummer, e-mailadres (als login indien de aanvraag gebeurt via een geïdentificeerd Carrefour-kanaal) of een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart indien de aanvraag gebeurt via een niet-geïdentificeerd kanaal (enkel naam, voornaam en geboortedatum moeten zichtbaar zijn, gelieve alle andere informatie onleesbaar te maken).

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract ("My Invoice" Algemene Voorwaarden)
Deze verwerking gebeurt op basis van de algemene voorwaarden die u vooraf hebt aanvaard (in dit geval de uitvoering van de met Carrefour gesloten overeenkomst)

Bewaartermijn van de gegevens : Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor de duur van uw My Invoice-account. Na beëindiging van uw My Invoice-account worden uw persoonlijke gegevens maximaal 12 maanden bewaard voordat ze definitief worden verwijderd. In aanvulling op deze bepalingen wordt erop gewezen dat Carrefour facturen gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaart.

Carrefour België is steeds op zoek naar nieuwe winkellocaties en franchisenemers. Om het verzamelen van informatie over dit onderwerp te vergemakkelijken, heeft Carrefour een website voor dit doel ontwikkeld.

5.8.1. Een franchise registreren

Wij verzamelen de volgende gegevens om een idee te krijgen van de franchise mogelijkheid die door de kandidaat-franchisenemer wordt voorgesteld:

In de volgende stappen van het proces kan Carrefour de kandidaat-franchisenemer de gelegenheid bieden nadere gegevens te verstrekken. In dit verband zal de kandidaat door Carrefour altijd naar behoren worden geïnformeerd over de verwerking van zijn/haar gegevens en zijn/haar rechten.

Verwerkte gegevens :

 • Contactgegevens : adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Identificatiegegevens : kopie van de voorzijde van de identiteitskaart en de taal,naam, voornaam.
 • Professionele gegevens : Ervaring in distributie, werknemer of niet van de Carrefour groep, huidig statuut als zelfstandige of werknemer, diploma, mogelijke startdatum, alleenstaande of meerdere vennoten, eigenaar van de winkel, beschikbaarheid...
 • Interesses en voorkeuren : merkvoorkeur, locatie,...

Grondslag van de gegevensverwerking : toestemming vóór ondertekening van een contract, contract bij ondertekening

Bewaartermijn van de gegevens : Uw gegevens worden bewaard voor de duur van het contract (met inbegrip van eventuele verlengingen en/of hernieuwingen). Bepaalde informatie wordt bewaard in het kader van de wettelijke verplichtingen van Carrefour, naargelang het soort informatie (facturen: 7 jaar, contracten: zolang de verjaringstermijn van artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek loopt, d.w.z. 10 jaar na het einde van het contract)

Carrefour België is altijd op zoek naar nieuw talent voor zijn winkels en hoofdkantoor. U kunt onze carrièremogelijkheden raadplegen via onze jobsite.

Als u een interessante job gevonden hebt op de Carrefour Jobs site (belgiumjobs.carrefour.eu) en u wilt solliciteren, zal u gevraagd worden een kandidatenaccount aan te maken.

5.9.1. Inschrijving op de website van Carrefour Jobs

Daartoe zijn de volgende gegevens vereist:

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, e-mailadres (als login)
 • Authenticatie-informatie : wachtwoord
 • Notifications/intérêts : interesse in een nieuwe functie, publicaties en/of carrièremogelijkheden bij Carrefour België

Grondslag van de gegevensverwerking : Toestemming

Bewaartermijn van de gegevens : Voor niet-succesvolle sollicitaties worden deze gegevens bewaard tot 2 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure en tot 1 jaar na het einde van de sollicitatieperiode indien de sollicitant niet op de hoogte wenst te worden gehouden van toekomstige mogelijkheden.

Na deze termijnen zal Carrefour alle nog in de databank beschikbare kandidaatgegevens vernietigen.

5.9.2. Sollicitatie

Bij het aanmaken van een account op de Carrefour jobsite voor een sollicitatie, wordt een extern profiel aangemaakt in SAP SuccessFactors.

Voor een correcte indiening van de aanvraag zijn de volgende gegevens vereist:

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, e-mailadres, geboortedatum
 • Contactgegevens : postadres, geslacht, telefoon
 • Beroepsgegevens : beroepservaring, diploma, CV, functietitel
 • Gegevens over onderwijs en opleiding : onderwijs, onderwijsinstelling
 • Etnische gegevens : taal (moedertaal, kennis van gesproken en geschreven taal)

Grondslag van de gegevensverwerking : Toestemming

Bewaartermijn van de gegevens : Voor niet-succesvolle sollicitaties worden deze gegevens bewaard tot 2 jaar na het einde van de sollicitatieprocedure en tot 1 jaar na het einde van de sollicitatieperiode indien de sollicitant niet op de hoogte wenst te worden gehouden van toekomstige mogelijkheden.

Na deze termijnen zal Carrefour alle nog in de databank beschikbare kandidaatgegevens vernietigen.

Carrefour heeft een team dat gespecialiseerd is in het opvolgen van verzoeken om hulp bij Carrefour-producten en -diensten. Bepaalde toepassingen die gebruik maken van artificiële intelligentie kunnen door Carrefour worden geïmplementeerd. Hun doel is om u of onze medewerkers beter te kunnen helpen bij het uitvoeren van hun taken. Deze dienst is beschikbaar per telefoon, e-mail of via een online formulier.

Om u te helpen, zal Carrefour al uw persoonlijke gegevens verwerken die nodig zijn om uw verzoeken in te willigen, met uitzondering van gevoelige gegevens. In het algemeen zullen alleen de persoonsgegevens worden geraadpleegd die strikt noodzakelijk zijn om uw verzoek te behandelen.

Het is mogelijk dat, voor identificatiedoeleinden in het kader van onze wettelijke verplichtingen, om een kopie van uw identiteitskaart zal worden gevraagd. Om uw identiteit te bewijzen, kunt u ons een kopie van de voorkant van uw elektronische identiteitskaart of rijbewijs sturen, waarop wij u vragen alleen uw naam, voornaam en geboortedatum zichtbaar te laten.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, geboortedatum, Carrefour-identificatiemiddelen, Carrefour Bonus Card-nummer
 • Contactgegevens : e-mailadres, postadres, geslacht (titel), telefoon
 • Consumentengegevens : lijst van voorkeursproducten, lijst van geselecteerde producten, aankoopprijs, toegepaste promoties, geactiveerde promoties, gewenste leveringsdatum en -plaats.
 • Consumptiegeschiedenis : Lijst van gekochte producten, aankoopprijs, toegepaste promoties, data en tijdstippen van aankoop, plaats van aankoop (indien van toepassing), datum en plaats van levering.
 • Bonuskaartgegevens : Bonuspuntensaldo, details over het verzamelen van Bonuspunten, lijst van coupons, lijst van actieve Bonusvouchers.

Grondslag van de gegevensverwerking : Contract (AV van de dienst waarop de ondersteuning betrekking heeft, privacyverklaring)
Deze verwerkingen worden uitgevoerd op basis van het "privacyverklaring" dat specifiek voor kandidaten geldt en door u is aanvaard (uitvoering van een overeenkomst).

Bewaartermijn van de gegevens : Afhankelijk van het betrokken contract, 12 maanden na het einde van de dienst

Het sociaal netwerk wordt beschouwd als medeverantwoordelijke voor de verwerking met Carrefour Belgium, aangezien het bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoert. Carrefour Belgium nodigt de u uit om de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van het sociaal netwerk in kwestie te lezen. Ook wanneer u uw rechten uitoefent, zullen deze worden uitgevoerd aan de kant van Carrefour Belgium, maar indien u wenst dat dit gebeurt aan de kant van het sociaal netwerk, zal u uw verzoek moeten indienen aan de kant van het sociaal netwerk in kwestie.

Carrefour kan sommige van uw gegevens verwerken in samenwerking met elk sociaal netwerk waarop het actief is. De doelstellingen hiervan zijn de volgenden:

5.11.1. wedstrijden te organiseren.

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : achternaam, voornaam, profiel en sociale netwerk-ID
 • Apparaatgegevens : IP-adres en logs
 • Contactgegevens : taal en, voor winnaars, hun e-mailadres
 • Overige : like en deel de wedstrijd en antwoorden op vragen en voor winnaars: Messenger-gesprekken en eventueel foto's als zij daarvoor toestemming hebben gegeven.
  Als je een vraag of klacht hebt, verwerkt Carrefour Belgium ook deze gegevens.

Basis van gegevensverwerking: Contract

Bewaartermijn gegevens: De bewaartermijnen worden gespecificeerd in de algemene voorwaarden van elke wedstrijd of in de privacyverklaring van het betreffende sociale netwerk.

5.11.2. contact met u op te nemen als u een vraag, claim of klacht hebt via een van de pagina's van Carrefour op een sociaal netwerk

Verwerkte gegevens :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, profiel
 • Overige : gesprekken, klacht

Grondslag voor gegevensverwerking: Toestemming

Bewaartermijn gegevens: De basistermijn is twee maanden, maar uitzonderingen zijn mogelijk als er een geldige reden is.

Carrefour communiceert met journalisten met het oog op de verzending van persberichten of perspakketten. Daartoe worden de volgende gegevens bewaard: naam, voornaam, e-mailadres en, in sommige gevallen, postadres en telefoonnummer.

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Zij slaan uw voorkeuren en gegevens op, zodat u niet telkens dezelfde informatie hoeft in te voeren. Cookies besparen u dus tijd en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring, zonder uw privacy in het gedrang te brengen. U kunt kiezen welke cookies u toestaat. Aangezien dit een specifiek domein op zich is, verwijzen wij u naar onze cookies-pagina voor meer informatie.

Naast de hierboven vermelde gegevens registreert Carrefour Belgium ook gegevens wanneer u de website bezoekt in de vorm van logbestanden waarin de activiteit op de website wordt geregistreerd (bijvoorbeeld: uw IP-adres en de datum en het tijdstip waarop u elke pagina hebt bezocht). Deze informatie wordt alleen verzameld voor statistische doeleinden en om de site verder te kunnen verbeteren.

6. Carrefour onderaannemers

Wij doen een beroep op externe dienstverleners voor de uitvoering van sommige van onze diensten (bv. drukken en verzenden van de Bonus Time, levering van online bestellingen, organisatie van commerciële acties in verband met de Bonus Card, enz.). Indien nodig kunnen de externe dienstverleners toegang krijgen tot sommige van uw persoonsgegevens. Wij beperken de toegang tot het strikt noodzakelijke. Voorts treffen wij wettelijke, technische en operationele maatregelen om de bescherming en vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken in het kader van de diensten die zij voor Carrefour verrichten.

Deze leveranciers worden vermeld in de algemene voorwaarden van de betrokken diensten of in het cookiebeleid.

7. Partners van Carrefour

Hieronder vindt u de lijst van partners aan wie wij sommige van uw gegevens ter beschikking kunnen stellen.

Sommige van onze gegevens kunnen worden gedeeld met Liveramp, dat optreedt als een vertrouwde derde partij.en toevertrouwd aan een betrouwbare derde partij (Liveramp). Deze gegevens worden gepseudonimiseerd. Deze vertrouwde derde partij zorgt ervoor dat onze reclamepartners geen toegang hebben tot uw gegevens. Dankzij de diensten van deze derde kunnen onze partners hun advertenties beter personaliseren zonder toegang te hebben tot uw directe identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres, enz.). Deze advertenties worden weergegeven op onze websites en mobiele applicaties, maar ook via andere kanalen (e-mail, sms, sociale netwerken, websites en mobiele applicaties van derden, enz:)

7.1.1. Reclamepartners
 • Danone
 • Vlam
 • Corman
 • Spadel
 • Barilla (Harrys)
 • AB Inbev
 • Duvel
 • Jet Import
 • Lotus
 • Mondelez
 • Nestlé
 • Signature Foods
 • Friesland
 • Colgate Pamolive
 • Suntory
 • Continental foods
 • Lactalis
 • Douwe Egberts
 • Igloo
 • Ferrero
 • Disney
7.1.2. Media partners
 • DPG Média

Sommige van onze gegevens kunnen worden gedeeld met een partner voor de implementatie van gepersonaliseerde reclame buiten de Carrefour sites en Applicaties. Het delen van deze gegevens met onze partners gebeurt enkel op basis van uw toestemming.

Partner: Epsilon (Privacyverklaring Epsilon France)

Om de personalisatie van haar communicatie op Facebook te verbeteren, kan Carrefour Belgium gepseudonimiseerde identificatiegegevens delen met Facebook in het kader van zijn programma "Facebook Advanced Matching".

Dit delen vindt plaats als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • U aanvaardt het gebruik van Facebook reclamecookies.
 • U aanvaardt dat Carrefour u elektronische berichten kan sturen.
 • U aanvaardt dat Carrefour sommige van je gegevens deelt met derden.

Als aan ten minste een van de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, zal Carrefour Facebook Advanced Matching niet implementeren.

 • BPost
 • Freedelity

8. Uw rechten

Als natuurlijke persoon hebt u rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. Hieronder vindt u een overzicht van deze rechten en hoe u ze kunt uitoefenen.

U hebt altijd recht op toegang tot en inzage in uw gegevens. U kunt dit doen via uw Mijn Carrefour-account. Indien u geen Mijn Carrefour-account hebt, kunt u ons altijd contacteren om toegang te krijgen tot uw gegevens op een van de hieronder vermelde manieren.

Voor dit soort verzoek, dat erop gericht is alle informatie over u waarover Carrefour beschikt te delen, vragen wij u om een bewijs van uw identiteit, zodat uw gegevens nooit met iemand anders dan uzelf worden gedeeld.

Om uw identiteit te bewijzen, kunt u ons een kopie van de voorkant van uw elektronische identiteitskaart of rijbewijs sturen, waarop wij u vragen alleen uw naam, voornaam en geboortedatum zichtbaar te laten. Zie hiervoor paragraaf 8.7 : Manieren om uw rechten uit te oefenen.

U hebt het recht om onjuiste, onvolledige, ongeschikte of verouderde gegevens te corrigeren. U kunt dit doen via uw Carrefour Connect account voor de meest voorkomende gegevens. Indien u niet beschikt over een Carrefour Connect Account, kunt u altijd contact met ons opnemen op een van de manieren die worden beschreven in paragraaf 8.7: Manieren om uw rechten uit te oefenen.

U hebt ook het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist, als deze bijvoorbeeld niet langer nodig zijn voor de verwerking waarvoor ze zijn verzameld, als u uw toestemming of contractuele overeenkomst voor de verwerking ervan intrekt, als wij uw gegevens op onjuiste wijze hebben verkregen, ...

Voor bepaalde gegevens (bv. wettelijk verplichte gegevens) en in bepaalde situaties, zoals een verzoek tot verwijdering of in geval van een geschil, kunnen bepaalde gegevens door Carrefour worden bewaard tot de reden van hun bestaan is verstreken.

Voor een "recht om te worden vergeten" verzoek, dat uiteindelijk zal leiden tot de verwijdering van alle informatie over u in het bezit van Carrefour, vragen wij u om een bewijs van uw identiteit te verstrekken, zodat wij uw gegevens niet ten onrechte vernietigen.

Om uw identiteit te bewijzen, kunt u ons een kopie van de voorkant van uw elektronische identiteitskaart of rijbewijs sturen, waarop wij u vragen alleen uw naam, voornaam en geboortedatum zichtbaar te laten.

Wanneer u gebruik maakt van uw recht om de verwerking van uw gegevens te beperken, vragen wij u duidelijk aan te geven welke verwerking(en) u wenst te beperken. Wij wijzen u erop dat het beperken van bepaalde verwerkingen tot gevolg kan hebben dat sommige van de diensten of producten die wij aanbieden, niet meer beschikbaar zijn voor u.

U hebt ook het recht om de overdraagbaarheid van uw gegevens te vragen indien Carrefour Belgium :

 • de door u verstrekte gegevens verwerkt op basis van uw toestemming,
 • en/of bij de verwerking in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Carrefour Belgium,
 • en/of indien deze verwerking volledig via een geautomatiseerd proces verloopt.

U kunt dit verzoek indienen via uw Carrefour Connect Account. Indien u niet over een dergelijk account beschikt, kunt u contact met ons opnemen via de kanalen vermeld in paragraaf 8.7: Manieren om uw rechten uit te oefenen.

Voor dit soort verzoek, dat bedoeld is om alle informatie over u waarover Carrefour beschikt te delen, vragen wij u om een bewijs van uw identiteit om te voorkomen dat uw gegevens ten onrechte aan andere personen worden meegedeeld.

Om uw identiteit te bewijzen, kunt u ons een kopie van de voorkant van uw elektronische identiteitskaart of rijbewijs sturen, waarop wij u vragen alleen uw naam, voornaam en geboortedatum zichtbaar te laten.

In enkele bij wet bepaalde gevallen hebt u het recht :

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Gegevens,
 • de verwerking van uw Gegevens te beperken
 • of uw eerder gegeven toestemming voor een specifieke verwerking van Gegevens in te trekken.

Daartoe volstaat het contact met ons op te nemen (zie punt 8.7: Hoe kunt u uw rechten uitoefenen).

Wanneer u uw rechten uitoefent, hetzij om bezwaar te maken tegen verwerking of om een eerder door u gegeven toestemming in te trekken, vragen wij u duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) u bezwaar maakt of welke toestemming u wenst in te trekken. Wij wijzen u erop dat het maken van bezwaar tegen bepaalde verwerkingen (bijv. profilering) of het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw Gegevens kan betekenen dat u niet langer gebruik kunt maken van bepaalde diensten of producten die wij aanbieden.

Als u ervoor kiest zich af te melden voor profilering, kunnen wij u niet langer specifieke of gepersonaliseerde aanbiedingen, acties of promoties aanbieden die zijn afgestemd op uw interesses, voorkeuren en koopgedrag. Bovendien zal u niet langer gebruik kunnen maken van het Carrefour Bonus Card programma en andere door Carrefour aangeboden diensten waarvoor het noodzakelijk is een contract te sluiten met Carrefour. U bent natuurlijk nog steeds welkom om anoniem te winkelen in onze winkels.

Indien u bovendien op de hoogte wenst te worden gehouden van onze promoties en algemene aanbiedingen, kan dit uiteraard via onze nieuwsbrief, maar zonder enige garantie dat deze zullen overeenstemmen met uw interesses en voorkeuren en zonder dat deze gebaseerd zullen zijn op uw aankoopgedrag.

Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via onze online kanalen, via Carrefour Connect of de Carrefour-app. Dit kan ook via een van de volgende kanalen:

Volledigheidshalve wijzen wij u ook op uw recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact ) indien Carrefour niet ingaat op uw verzoek om uw rechten uit te oefenen, uw verzoek afwijst of indien ons antwoord niet aan uw verwachtingen voldoet. U hebt dit recht ook indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door Carrefour Belgium onwettig is.

Contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteit:

Adres : Drukpersstraat 35, 1000 Bruxelles
Telefoonnummer : +32 (0)2 274 48 00
Ondernemingsnummer : 0694.679.950
Contactformulier : https://gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

9. Houdbaarheid

Carrefour Belgium bewaart uw gegevens enkel zolang het daartoe verplicht is (in het kader van een wettelijke verplichting of zolang we u effectief van dienst kunnen zijn in overeenstemming met dit privacyverklaring en de doeleinden waarvoor ze werden verzameld). Hoe lang wij uw Gegevens bewaren, staat altijd in de Algemene Voorwaarden en wordt ook uiteengezet in de rubriek “Verwerking van uw Gegevens”.

In dit verband wordt door Carrefour Belgium een regelmatige evaluatie uitgevoerd. Natuurlijk hebt u altijd het recht om uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, in te roepen.

10. Risico's in verband met het gebruik van internet en online toepassingen

Het gebruik van onze websites, toepassingen, diensten en onlineproducten impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat betreft de technische prestaties, de responstijd voor het raadplegen, opvragen of verzenden van informatie of de risico's van onderbreking. Meer in het algemeen gaat het om de risico's die inherent zijn aan alle verbindingen en transmissies op het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik en de risico's van besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren.

11. Ons privacybeleid is nog in ontwikkeling

Aangezien de digitale wereld en de producten en diensten die wij aanbieden voortdurend veranderen, gaat Carrefour ook met zijn tijd mee. Aangezien wij voortdurend werken aan een betere en meer gepersonaliseerde klantenervaring, kunnen wij uw gegevens in de toekomst ook op andere manieren verzamelen en verwerken. Wij houden ons nog steeds aan hetzelfde principe en de hoogste privacy-eisen. Wij houden dit privacyverklaring actueel en zullen u via deze actuele versie op de hoogte houden van ons huidige beleid.

Carrefour Belgium behoudt zich het recht voor om dit "privacyverklaring" bij te werken. De laatste wijziging dateert van 17.07.2023.

Dénomination sociale : Carrefour Belgium S.A.

Bedrijfsnaam :

Carrefour Belgium
Davincilaan, 3
1930 Zaventem
R.P.M. Brussel -- TVA BE 0448.826.918

Website : www.carrefour.be

Neem contact met ons op : 0800 9 10 11

Functionaris voor gegevensbescherming:
[email protected]

Laatste versie 15/02/2024